website counter

1. ใบขอหนังสือสำคัญรับรองเงินเดือน

2. ใบขอทำบัตรประจำตัวพนักงาน 

(กรุณานำรูปถ่ายใส่ซองพลาสติกแล้วเย็บกับใบคำขอ เพื่อป้องกันความเสียหายของรูปถ่าย)

3. แบบฟอร์มขอมีบัตรแสดงตน

4. ใบขอเปลี่ยนแปลงประวัติส่วนตัว

            4.1 ใบขอเปลี่ยนแปลงประวัติส่วนตัวของพนักงาน (FMPA005)

                   คำอธิบายใบขอเปลี่ยนแปลงประวัติส่วนตัวของพนักงาน

            4.2 แบบฟอร์มการจัดการข้อมูลหลักเจ้าหนี้ 

                   คำอธิบายใบขอเพิ่ม_เปลี่ยนแปลงรหัสเจ้าหนี้

5. ใบขอแต่งตั้ง/เปลี่ยนแปลงผู้จัดการศพ

            5.1 แบบฟอร์มแต่งตั้งผู้จัดการศพ (กปภ.บค.24)

            5.2 แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงผู้จัดการศพ (กปภ.บค.24-1)

6.   ใบขอคัดลอกประวัติส่วนตัว

7.   แบบฟอร์มใบขอเพิ่ม/ตำแหน่ง/จำนวนเงินประกันตำแหน่ง (แบบฟอร์มขอเปิด Config)

8.   ใบนำส่งเงินประกันตำแหน่ง

9.   ใบขอรับเงินประกันตำแหน่งคืน  

10.  แบบพ้นทดลองงาน (กปภ.บค.07)

11.  บขอย้ายของพนักงาน (กปภ.บค.27)

12.  ใบขอโยกย้ายพนักงาน (กปภ.บค.28)

13. ใบลาออก (FMPA004)

14. ใบคำขออัตรากำลัง 

15. ใบสัญญาไม่เบิกค่าเช่าบ้าน 

16. สัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว 

17. ใบแสดงความประสงค์ขอใช้สิทธิ/สละสิทธิเข้ารับการสุ่มรายชื่อในการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์

 

 

1. ใบลางาน

2. ใบยกเลิกวันลา

3. บรายงานการกลับเข้าปฎิบัติงาน

4. ใบรายงานการมาปฎิบัติงาน

5. ใบยกเลิกการมาปฎิบัติงาน

6. ใบรายงานการทดแทนงาน

7. ใบยกเลิกการทดแทนงาน

8. ใบขออนุญาตบันทึกเวลาปฏิบัติงาน

9. ใบขอรับเงินค่าตอบแทนการอยู่เวรประจำสำนักงาน

10. ใบขออนุมัติทำงานล่วงเวลา

11. ใบรายงานผลการทำงานล่วงเวลา

12. ใบลาบวช-ฮัจย์

13. ใบขออนุญาตไปถือศีลและปฏิบัติธรรม

14. ใบรายงานการกลับเข้าปฏิบัติงานถือศีลและปฏิบัติธรรม

15. ใบขอมีบัตรบันทึกเวลา

 

 

 

 


 

แบบฟอร์มขอรายงานข้อมูล