website counter

Share on Social Media

อัตรากำลังสำหรับผู้บริหาร

แบบฟอร์มสรุปคะแนนการประเมินผลลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปีงบประมาณ 2563

ข้อมูลการทดแทนกรณีพ้นสภาพเดือน มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม 2562

ถามตอบเรื่อง โยกย้ายตามคำสั่งตามคำสั่ง กปภ. ที่ 243-2562 ลว.27 มี.ค. 2562

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562

ระบบขอหนังสือรับรองการทำงานสำนักงานใหญ่

รายชื่อพนักงานที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในปี 2562

การปรับปรุงแบบฟอร์ม ใบลา ใบรายงานการมาปฏิบัติงาน

สรุปสาระสำคัญของระเบียบ กปภ.ว่าด้วยการลาของพนักงาน พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม

สรุปสาระสำคัญของระเบียบ กปภ.ว่าด้วยการลาของลูกจ้าง พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม

จรรยาบรรณ ๕ ประการ ผู้ปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคล

แบบสำรวจความต้องการย้ายของพนักงาน

รายชื่อลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

รายชื่อข้อมูลการเลื่อนชั้นพนักงาน (กรณีชั้นควบ)

 

การประกาศรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี 2560

 

บันทึก ที่ 55613/982 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2561 เรื่อง แนวทางปฏิบัติการใช้สิทธิลาไปต่างประเทศ

 

ระเบียบฯ ว่าด้วยหลักฐานเกี่ยวกับประวัติของผู้ปฏิบัติงาน พ.ศ. 2558

 

ระเบียบฯ ว่าด้วยเงินประกันหรือหลักประกันความเสียหาย และการค้ำประกัน พ.ศ. 2555

 

เอกสารประกอบโครงการอบรมพนักงานหลักสูตร "การให้ความรู้ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและการบันทึกข้อมูล ลงระบบ SAP"

 

กฎกระทรวง พ.ศ. 2555 สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ

 

คู่มือสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิกา

 

ประกาศ
การส่งรายละเอียดพนักงานและลูกจ้างที่ปฏิบัติงาน (แบบ กปภ.บค.03)

 

 

 

ประกาศ

 เพื่อเป็นการซักซ้อมความเข้าใจกรณีพนักงานบันทึกเวลาปฏิบัติงานแทนกัน