website counter

 

 

PWAmailPWAmail

 


 

 

 

พระราชบัญญัติ

๑. พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.๒๕๑๘

๒. พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.๒๕๒๒

. พระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ.๒๕๒๒

๔. พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๒

๕. พระราชบัญญัติคำนำหน้านามหญิง พ.ศ.๒๕๕๑

 

 กฎกระทรวง

๑. กฎกระทรวง (พ.ศ.๒๕๔๒) ออกตามความใน พรบ. บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๒

๒. กฎกระทรวง พ.ศ. 2555 สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ

 

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

    ว่าด้วยการแก้ไขวัน เดือน ปีเกิด ในทะเบียนประวัติข้าราชการ พ.ศ.๒๕๔๘

 

ระเบียบการประปาส่วนภูมิภาค

๑. ว่าด้วยคุณสมบัติสำหรับตำแหน่ง หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนชั้นพนักงาน พ. ๒๕๓๔

๒. ว่าด้วยการลาของลูกจ้าง

     ๒.๑ ว่าด้วยการลาของลูกจ้าง ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๓๗

           ๒.๑.๑ สรุปสาระสำคัญของระเบียบ กปภ.ว่าด้วยการลาของลูกจ้าง พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

     ๒.๒ ว่าด้วยการลาของลูกจ้าง ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๐

     ๒.๓ ว่าด้วยการลาของลูกจ้าง ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๗

๓. ว่าด้วยการลาของพนักงาน

     ๓.๑ ว่าด้วยการลาของพนักงาน  ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๓๗

            ๓.๑.๑ สรุปสาระสำคัญของระเบียบ กปภ.ว่าด้วยการลาของพนักงาน พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

     ๓.๒ ว่าด้วยการลาของพนักงาน  ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๐

     ๓.๓ ว่าด้วยการลาของพนักงาน  ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๔๖

     ๓.๔ ว่าด้วยการลาของพนักงาน  ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๐

     ๓.๕ ว่าด้วยการลาของพนักงาน  ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๕๓

     ๓.๖ ว่าด้วยการลาของพนักงาน  ฉบับที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๖

     ๓.๗ ว่าด้วยการลาของพนักงาน  ฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๕๗

     ๓.๘ ว่าด้วยการลาของพนักงาน  ฉบับที่ ๘ พ.ศ. ๒๕๖๐

     ๓.๙ ว่าด้วยการลาของพนักงาน  ฉบับที่ ๙ พ.ศ. ๒๕๖๐

๔. ว่าด้วยการย้ายและการหมุนเวียนพนักงาน พ.ศ.๒๕๔๐

๕. อัตราแรกบรรจุว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบรรจุผู้มีประสบการณ์ หรือมีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษหรือได้รับปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ.๒๕๔๖-๒๕๕๗

๖. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการรับสมัคร การคัดเลือกและการบรรจุพนักงานและลูกจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๕

๗. ว่าด้วยเงินประกันหรือหลักประกันความเสียหาย และการค้ำประกัน พ.ศ. ๒๕๕๕

๘. ว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงานและการกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนงาน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๖

๙. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบรรจุผู้มีประสบการณ์ หรือมีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษหรือได้รับปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ.๒๕๕๗

๑๐.ว่าด้วยหลักฐานเกี่ยวกับประวัติของผู้ปฏิบัติงาน พ.ศ.๒๕๕๘

 

ข้อบังคับการประปาส่วนภูมิภาค

๑. ว่าด้วยการกำหนดตำแหน่ง ค่าจ้าง การบรรจุ การแต่งตั้ง การเลื่อนขั้นค่าจ้าง การถอดถอน ระเบียบวินัย การลงโทษและการอุทธรณ์การลงโทษของลูกจ้าง พ.ศ.๒๕๒๒

๒. ว่าด้วยบัตรประจำตัวลูกจ้าง กปภ. พ.ศ.๒๕๒๒

๓. ว่าด้วยการรักษาพยาบาล พ.ศ ๒๕๒๓

๔. ว่าด้วยเครื่องแบบพนักงานการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๒๔

๕. ว่าด้วยการสงเคราะห์เกี่ยวกับบุตรของพนักงาน พ.ศ.๒๕๓๗

๖. ว่าด้วยการกำหนดตำแหน่ง อัตราเงินเดือน การบรรจุ การแต่งตั้ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน การถอดถอน ระเบียบวินัย การลงโทษ การอุทธรณ์การลงโทษของพนักงาน (ฉบับที่ ๒๓) ปี ๒๕๔๒

๗. ว่าด้วยการจ้างลูกจ้างพื้นที่พิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๒

๘. ข้อบังคับว่าด้วยการกำหนดตำแหน่ง ค่าจ้าง การบรรจุ การแต่งตั้ง การเลื่อนขั้นค่าจ้าง การถอดถอน ระเบียบวินัย การลงโทษและการอุทธรณ์การลงโทษของลูกจ้าง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๓

๙. ว่าด้วยการกำหนดตำแหน่ง อัตราเงินเดือน การบรรจุ การแต่งตั้ง  การเลื่อนขั้นเงินเดือน การถอดถอน ระเบียบวินัย การลงโทษ การอุทธรณ์การลงโทษของพนักงาน (ฉบับที่ ๓๑) พ.ศ.๒๕๕๔

๑๐.อัตราเงินเดือนขั้นต่ำสำหรับการเลื่อนชั้นตามข้อบังคับ กปภ. ว่าด้วยการกำหนดตำแหน่ง อัตราเงินเดือน การบรรจุ การแต่งตั้ง การเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ (ฉบับที่ ๓๑) พ.ศ.๒๕๕๔

๑๑.ว่าด้วยการกำหนดตำแหน่ง ค่าจ้าง การบรรจุ การแต่งตั้ง การเลื่อนขั้นค่าจ้าง การถอดถอน ระเบียบวินัย การลงโทษและการอุทธรณ์การลงโทษของลูกจ้าง (ฉบับที่ ๖) ปี พ.ศ.๒๕๕๗

 

อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 ๑. คู่มือสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิกา

 ๒. บันทึก ที่ 55613/982 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2561 เรื่อง แนวทางปฏิบัติการใช้สิทธิลาไปต่างประเทศ

 . สรุปสาระสำคัญของระเบียบ กปภ.ว่าด้วยการลาของพนักงาน พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม

 ๔. สรุปสาระสำคัญของระเบียบ กปภ.ว่าด้วยการลาของลูกจ้าง พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม