website counter

 

 

PWAmailPWAmail


อัตรากำลังประจำปีงบประมาณ 2564
 ประจำเดือน อัตรากำลังภาพรวม อัตรากำลังรายเขต
1 ต.ค. ภาพรวม  ราย กปภ.ข.
31 ต.ค. ภาพรวม ราย กปภ.ข.
30 พ.ย. ภาพรวม ราย กปภ.ข.
31 ธ.ค. ภาพรวม ราย กปภ.ข.
31 ม.ค. ภาพรวม ราย กปภ.ข.
28 ก.พ. ภาพรวม ราย กปภ.ข.
31 มี.ค. ภาพรวม ราย กปภ.ข.
30 เม.ย. ภาพรวม
ราย กปภ.ข.
31 พ.ค. ภาพรวม ราย กปภ.ข.
30 มิ.ย. ภาพรวม
ราย กปภ.ข.
31 ก.ค. ภาพรวม
ราย กปภ.ข.
31 ส.ค. ภาพรวม
ราย กปภ.ข.