website counter

 

 

PWAmailPWAmail


อัตรากำลังประจำปีงบประมาณ 2562
 ประจำเดือน อัตรากำลังภาพรวม อัตรากำลังรายเขต
1 ตุลาคม ภาพรวม ราย กปภ.ข.
31 ตุลาคม ภาพรวม ราย กปภ.ข.
30 พฤศจิกายน ภาพรวม ราย กปภ.ข.
31 ธันวาคม ภาพรวม ราย กปภ.ข.
31 มกราคม ภาพรวม ราย กปภ.ข.
28 กุมภาพันธ์ ภาพรวม ราย กปภ.ข.
31 มีนาคม ภาพรวม ราย กปภ.ข.
30 เมษายน ภาพรวม ราย กปภ.ข.
31 พฤษภาคม ภาพรวม
ราย กปภ.ข.
30 มิถุนายน ภาพรวม ราย กปภ.ข.
31 กรกฎาคม ภาพรวม ราย กปภ.ข.
31 สิงหาคม ภาพรวม ราย กปภ.ข.
30 กันยายน ภาพรวม
ราย กปภ.ข.