website counter

 

 

PWAmailPWAmail


กองทรัพยากรบุคคลขอประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับข้อบังคับการประปาส่วนภูมิภาค
ว่าด้วยเครื่องแบบพนักงานการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๒๔  
เพื่อให้พนักงานเกิดความรู้ความเข้าใจในการแต่งเครื่องแบบพนักงาน

๑.ข้อบังคับการประปาส่วนภูมิภาคว่าด้วยเครื่องแบบพนักงานการประปาส่วนภูมิภาค (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๒


๒.การประดับอินทรธนูอ่อน 

 

 ตัวอย่างแบบอินทรธนูอ่อน  สำหรับชุดเครื่องแบบสีกากี

๓.เครื่องหมายสังกัด  ใช้เครื่องหมายติดที่คอเสื้อ    

          ด้านขวา  เป็นรูปราชสีห์  ทำด้วยโลหะโปร่งสีทอง  สูง ๒ ซม.

          ด้านซ้าย  เป็นรูปเครื่องหมายการประปาส่วนภูมิภาค ทำด้วยโลหะโปร่ง สีทองไม่มีขอบสูง๒ซม.

๔.ป้ายชื่อและตำแหน่ง

          ป้ายชื่อ พื้นที่ดำขนาดกว้างไม่เกิด ๒.๕ ซม.  ยาวไม่เกิน ๗.๕ ซม. แสดงชื่อตัว  ชื่อสกุล  และชื่อตำแหน่งในการบริหารงาน  หรือชื่อตำแหน่งในสายงานตามที่กปภ.กำหนด  ประดับที่อกเสื้อเหนือกระเป๋าบนขวา    

๕.  การประดับแพรแถบย่อ

แพรแถบย่อ คือ ส่วนลักษณะของแพรแถบที่มาพร้อมกับเหรียญที่ระลึกที่ทรงโปรดเกล้าฯ ให้มีการจัดสร้างเหรียญขึ้นตามโอกาศมงคลต่างๆ โดยทั่วไปในหนึ่งชั้นจะประดับแพรแถบ ๓ เหรียญที่ระลึกจะใช้ประดับชุดปกติขาวในงานพิธีการหรือชุดปฏิบัติงาน (ชุดกากี) ก็ได้     

          โดยปกติการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์  และเหรียญราชอิสริยาภรณ์ ที่ได้รับพระราชทาน จะประดับกับเครื่องแบบเต็มยศ และเครื่องแบบครึ่งยศ  ตามหมายกำหนดการ หรือ กำหนดนัดหมายของทางราชการ ส่วนการประดับแพรแถบย่อของเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ซึ่งแสดงถึงเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับพระราชทาน จะใช้ประดับแทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และ เหรียญราชอิสริยาภรณ์ในโอกาสแต่งกายด้วยเครื่องแบบปฏิบัติราชการ เครื่องแบบพิธีการ (ยกเว้นเครื่องแบบเต็มยศและครึ่งยศ) และเครื่องแบบปฏิบัติงาน เว้นแต่กรณีที่หมายกำหนดการ หรือ กำหนดนัดหมายของทางราชการได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น โดยให้ประดับ บริเวณหน้าอกเหนือกระเป๋าเสื้อเบื้องซ้าย

ส่วนเงื่อนไขในการประดับเหรียญที่ระลึก และแพรแถบย่อมีดังนี้

๑. ผู้ที่มีสิทธิ์ประดับเหรียญที่ระลึก และแพรแถบย่อได้จะต้องเกิดก่อนปี พ.ศ. ที่ทรงโปรดเกล้าฯ ให้มีจัดสร้างเหรีญที่ระลึกนั้น ๆ ขึ้น ยกตัวอย่างผมเกิด ปี พ.ศ. ๒๕๒๗ ก็จะสามารถประดับเหรียญที่ระลึก หรือ แพรแถบได้ จำนวน ๘ เหรียญ

๒. การประดับเหรียญที่ระลึกสามารถประดับกี่เหรียญก็ได้ตามที่เรามีสิทธิ์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความความสวยงาม เช่นเดียวกับกับแพรแถบย่อ เราสามารถสั่งทำได้

๓. ในการประดับเหรียญที่ระลึกและแพรแถบย่อต้องเรียงลำดับตามปี พ.ศ. อดีต – ปัจจุบัน

 

 

 ๖.เข็มขัด

          หัวเข็มขัดมีเส้นผ่าศูนย์กลางสัญลักษณ์  การประปาส่วนภูมิภาค กำหนดให้ ๒๘ มม.  สัญลักษณ์การประปาส่วนภูมิภาค ใช้การปั้มนูนบนหัวเข็มขัดทำด้วยแผ่นโลหะ ทองเหลือง 

 

 

 

 


ตัวอย่างแบบอินทรธนูแข็ง สำหรับเครื่องแบบปกติขาว

                ด้วยในปัจจุบัน กปภ. มีพนักงานที่บรรจุใหม่และเลื่อนชั้นแต่งตั้งเป็นจำนวนมาก กองทรัพยากรบุคคลจึงขอประชาสัมพันธ์การประดับเครื่องหมายอินทธนูแข็งของหน่วยงานที่ถูกต้องตามลำดับชั้น เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในการประดับเครื่องหมายที่ถูกต้อง โดยมีรายละเอียดดังนี้