website counter

 

 

PWAmailPWAmail


คู่มือประกอบการพิจารณาผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นกรณีพิเศษ

  แนวทางการพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นกรณีพิเศษ ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนใต้  
  ประกาศคณะกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบ ฉบับที่ 1  
  ประกาศคณะกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบ ฉบับที่ 2  
  ประกาศคณะกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบ ฉบับที่ 3  
  ระเบียบสำนักนายก ว่าด้วยบำเหน็จความชอบสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน  
  ระเบียบสำนักนายก ว่าด้วยบำเหน็จความชอบสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน (2)