website counter

 

 

PWAmailPWAmail


                        

 

 

 


                            


การประดับแพรแถบย่อของเครื่องราชอิสริยาภรณ์

          แพรแถบย่อ คือ ส่วนลักษณะของแพรแถบที่มาพร้อมกับเหรียญที่ระลึกที่ทรงโปรดเกล้าฯ ให้มีการจัดสร้างเหรียญขึ้นตามโอกาศมงคลต่างๆ โดยทั่วไปในหนึ่งชั้นจะประดับแพรแถบ 3 เหรียญที่ระลึกจะใช้ประดับชุดปกติขาวในงานพิธีการหรือชุดปฏิบัติงาน (ชุดกากี) ก็ได้     

          โดยปกติการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์  และเหรียญราชอิสริยาภรณ์ ที่ได้รับพระราชทาน จะประดับกับเครื่องแบบเต็มยศ และเครื่องแบบครึ่งยศ  ตามหมายกำหนดการ หรือ กำหนดนัดหมายของทางราชการ ส่วนการประดับแพรแถบย่อของเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ซึ่งแสดงถึงเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับพระราชทาน จะใช้ประดับแทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และ เหรียญราชอิสริยาภรณ์ในโอกาสแต่งกายด้วยเครื่องแบบปฏิบัติราชการ เครื่องแบบพิธีการ (ยกเว้นเครื่องแบบเต็มยศและครึ่งยศ) และเครื่องแบบปฏิบัติงาน เว้นแต่กรณีที่หมายกำหนดการ หรือ กำหนดนัดหมายของทางราชการได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น โดยให้ประดับ บริเวณหน้าอกเหนือกระเป๋าเสื้อเบื้องซ้าย

ส่วนเงื่อนไขในการประดับเหรียญที่ระลึก และแพรแถบย่อมีดังนี้

1. ผู้ที่มีสิทธิ์ประดับเหรียญที่ระลึก และแพรแถบย่อได้จะต้องเกิดก่อนปี พ.ศ. ที่ทรงโปรดเกล้าฯ ให้มีจัดสร้างเหรีญที่ระลึกนั้น ๆ ขึ้น ยกตัวอย่างผมเกิด ปี พ.ศ. 2527 ก็จะสามารถประดับเหรียญที่ระลึก หรือ แพรแถบได้ จำนวน 8 เหรียญ

2. การประดับเหรียญที่ระลึกสามารถประดับกี่เหรียญก็ได้ตามที่เรามีสิทธิ์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความความสวยงาม เช่นเดียวกับกับแพรแถบย่อ เราสามารถสั่งทำได้

3. ในการประดับเหรียญที่ระลึกและแพรแถบย่อต้องเรียงลำดับตามปี พ.ศ. อดีต – ปัจจุบัน