website counter

 

 

PWAmailPWAmail

                       

                            


 การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์

          ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย พ.ศ.2541 กำหนดสิทธิของบุคคลในการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ แพรแถบย่อของเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และดุมเสื้อ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ในประเภท ตระกูลและชั้นตราใด ให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย ว่าด้วยเครื่องราชอิสริยาภรณ์นั้น ๆ และการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้ประดับตามที่หมายกำหนดการ หรือกำหนดนัดหมายของทางราชการระบุไว้  และให้ประดับตามลำดับในประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ลำดับเกียรติเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย

การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้ปฏิบัติดังนี้  

          เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้ได้รับพระราชทานเข้าเฝ้าฯรับพระราชทาน มิให้ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์นั้น ก่อนกำหนดเวลาที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้เข้าเฝ้าฯ พระราชทาน หากทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานแล้ว แต่ไม่สามารถเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานได้ จะประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์นั้นได้ นับตั้งแต่ผ่านพ้นพิธีรับพระราชทานแล้ว เว้นแต่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้เข้าเฝ้าในโอกาสต่อไป จึงให้นำความดังกล่าวข้างต้น มาบังคับใช้โดยอนุโลมเครื่องราชอิสริยาภรณ์อื่นๆ  ให้ประดับตั้งแต่วันเนื่องในโอกาสพระราชทาน หรือตั้งแต่วันที่มีประกาศของทางราชการแล้วแต่กรณี

  วิธีการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์

         1. การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชนิดมีสายสะพาย

            มีวิธีการสวมสายสะพาย โดยมีดวงตรา ห้อยกับสายสะพาย สะพายบ่าขวาเฉียงลงทางซ้ายหรือสะพายบ่าซ้ายเฉียงลงทางขวา ตามที่ได้กำหนดไว้ ในพระราชบัญญัติของเครื่องราชอิสริยาภรณ์แต่ละตระกูล ผู้ที่มิได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตามที่ระบุในหมายกำหนดการ หรือ กำหนดนัดหมายของทางราชการ ให้สวมสายสะพายชั้นสูงสุด หรือกรณีหมายกำหนดการ หรือกำหนดนัดหมาย ของทางราชการ มิได้ระบุ ชนิดของสายสะพาย ให้สวมสายสะพายชั้นสูงสุดที่ได้รับพระราชทาน ส่วนการ ประดับ ดารา ของเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ให้ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้ายพองาม

         2. การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชนิดดวงตราห้อยกับแพรแถบสวมคอ

              มีวิธีประดับ โดยให้คล้องแพรแถบไว้ในปกคอเสื้อ ให้ห่วงและแพรแถบ ห้อยดวงตราลอดออกมานอกเสื้อ ระหว่างตะขอตัวล่างที่ขอบคอเสื้อ กับดุมเม็ดแรกพองาม และให้ส่วนสูงสุดของดวงตรา จรดขอบล่างของคอเสื้อ หากได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชนิดสวมคอมากกว่า 2 ดวง เพื่อความเหมาะสม และสวยงามควรประดับเพียง 2 ดวง โดยประดับดวงตราที่มีลำดับเกียรติรองลง มาให้แพรแถบลอด ออกมาจากรังดุม เม็ดที่สอง ให้แพรแถบอยู่ใต้ดุม

        3. การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชนิดดวงตราห้อยกับแพรแถบที่ประดับอกเสื้อ

              มีวิธีประดับ โดยให้ประดับไว้ที่เหนือปกกระเป๋าเสื้อเบื้องซ้ายต่ำกว่าแนวรังดุมเม็ดแรกลงมา ให้ดวงตราอยู่ระหว่างขอบบนปกกระเป๋า พองาม และหากประดับตั้งแต่ 2 ดวงขึ้นไป ให้เรียงลำดับเกียรติ จากด้านรังดุมไปปลายบ่าซ้าย

        4. การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชนิดดวงตราห้อยกับแพรแถบประดับที่หน้าบ่าเสื้อเป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ที่พระราชทานให้แก่สตรี  มีวิธีประดับโดยให้ประดับที่บ่าเสื้อเบื้องซ้าย พองาม และหากประดับตั้งแต่ 2 ดวงขึ้นไป ให้ประดับดวงตรา ที่มีลำดับเกียรติ รองลงมาในระดับต่ำกว่าดวงตราที่มีลำดับเกียรติสูงกว่า โดยเรียงลำดับจากด้านรังดุมลดหลั่นไป ปลายบ่าซ้าย ส่วนการประดับดารา ให้ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้ายพองาม

        5. การประดับเหรียญราชอิสริยาภรณ์

                   สำหรับบุรุษ ให้ปฏิบัติตามวิธีประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชนิดดวงตราห้อยกับแพรแถบประดับที่อกเสื้อ
                   สำหรับสตรี ให้ปฏิบัติตามวิธีประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชนิดดวงตราห้อยกับแพรแถบประดับที่หน้าบ่าเสื้อ
  
             ทั้งนี้ การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญราชอิสริยาภรณ์จะยึดแนวรังดุมเป็นหลัก โดยเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่มีลำดับเกียรติสูง จะเรียงลำดับจากแนวรังดุมออกไป ปลายบ่าซ้ายตามลำดับ

         6. การประดับดาราเครื่องราชอิสริยาภรณ์

              การประดับดาราของเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชนิด ที่มีดารากับเครื่องแบบเต็มยศหรือครึ่งยศของบุรุษ จะประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้าย ระดับ ใต้ชายปกกระเป๋า ส่วนเครื่องแบบเต็มยศ หรือครึ่งยศของสตรี หรือชุดไทย จะประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้ายเช่นกันในระดับพองาม ยกเว้น เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ที่มีกฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น  กรณีผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์หลายตระกูล และมีดาราหลายดวง มีวิธีประดับตามความเหมาะสม และสวยงามกับสายสะพาย ที่จะสะพายจากบ่าขวาเฉียงลงทางซ้าย หรือจากบ่าซ้ายเฉียงลงทางขวา ได้หลายแบบ ดังนี้

         7. การประดับดารา 2 ดวง

 

แบบที่ 1

  1. ดาราดวงแรก    ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้ายพองาม
  2. ดาราดวงที่สอง  ที่มีลำดับเกียรติรองลงมา ประดับ
ในระดับต่ำกว่า ดารา ดวงแรก เยื้องไปทางซ้าย

 

แบบที่ 2

  1. ดาราดวงแรก    ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้ายพองาม
  2. ดาราดวงที่สอง  ที่มีลำดับเกียรติรองลงมา ประดับในแนวเดียวกับ ดาราดวงแรก เยื้องไปทางซ้าย

 

แบบที่ 3

  1. ดาราดวงแรก    ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้ายพองาม
  2. ดาราดวงที่สอง  ที่มีลำดับเกียรติรองลงมาประดับ
ในระดับต่ำกว่า  ดาราดวงแรก เยื้องไปทางขวา

 

แบบที่ 4

  1. ดาราดวงแรก    ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้ายพองาม
  2. ดาราดวงที่สอง  ที่มีลำดับเกียรติรองลงมาประดับในระดับต่ำกว่า    ดาราดวงแรก ในแนวดิ่ง (ดาราดวงที่สอง อยู่ตรงกับ ดาราดวงแรก)

         8. การประดับดารา 3 ดวง

 

แบบที่ 1

  1. ดาราดวงแรก    ที่มีลำดับเกียรติสูงสุดประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้ายพองาม 
  2. ดาราดวงที่มีลำดับเกียรติสูงเป็นลำดับสอง
ประดับในระดับต่ำกว่า
 ดาราดวงแรก ในแนวดิ่ง  (ดาราดวงที่สอง อยู่ตรงกับ ดาราดวงแรก)
  3. ดาราดวงที่มีลำดับเกียรติสูงเป็นลำดับสาม
ประดับในแนวเดียวกับ ดาราดวงที่สอง เยื้องไปทางซ้าย

 

แบบที่ 2

   1. ดาราดวงแรก ที่มีลำดับเกียรติสูงสุดประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้ายพองาม       
   2. ดาราที่มีลำดับเกียรติสูงเป็นลำดับสอง
ประดับในระดับต่ำกว่า
ดาราดวงแรก เยื้องไปทางซ้าย
   3. ดาราดวงที่มีลำดับเกียรติสูงเป็นลำดับสาม
ประดับในระดับต่ำกว่า ดาราดวงที่สอง เยื้องไปใกล้แนวรังดุม

 

แบบที่ 3

   1. ดาราดวงแรก ที่มีลำดับเกียรติสูงสุดประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้ายพองาม
   2. ดาราดวงที่มีลำดับเกียรติสูงเป็นลำดับสอง
ประดับในแนวเดียวกับ ดาราดวงแรก เยื้องไปทางซ้าย
   3. ดาราดวงที่มีลำดับเกียรติสูงเป็นลำดับสาม
ประดับในระดับต่ำกว่า ดาราทั้งสองดวงข้างต้น โดยให้มีระยะห่างจาก ดาราดวงแรก เท่ากับ ดาราดวงที่สอง
               

 

แบบที่ 4

   1. ดาราดวงแรก ที่มีลำดับเกียรติสูงสุดประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้ายพองาม
   2. ดาราดวงที่มีลำดับเกียรติสูงเป็นลำดับสอง
ประดับในระดับต่ำกว่า ดาราดวงแรก เยื้องไปทางซ้าย
   3. ดาราที่มีลำดับเกียรติสูงเป็นลำดับสาม
ประดับในระดับต่ำกว่า
 ดาราดวงที่สอง เยื้องไปทางซ้าย

    

             นอกจากนี้ยังสามารถประดับได้ตามรูปแบบอื่นที่เหมาะสมและสวยงามอีกโดยยึดหลักให้ ดาราที่มีลำดับเกียรติสูงสุด อยู่บนสุด  กรณีประดับดาราดวงที่สองในระดับเดียวกัน ดาราดวงแรก ที่มีลำดับเกียรติสูงสุด จะต้องอยู่ใกล้แนวรังดุม ทั้งนี้ให้รวมถึง กรณี ประดับ ดารามากกว่า 3 ดวงขึ้นไปด้วย

 


ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย พ.ศ. ๒๕๔๑
  (
ฉบับเต็ม)