website counter

 

 

PWAmailPWAmail

                       

                            


การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์

การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้ประดับตามลำดับในประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องลำดับเกียรติเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และตามกำหนดนัดหมายของทางราชการ และ หมายกำหนดการจากสำนักพระราชวัง ในที่นี้ จะขอกล่าวเฉพาะ การประดับ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ช้างเผือก และ มงกุฎไทย ดังนี้

1. ชั้นสายสะพาย ประกอบด้วย  

        มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก  (ม.ป.ช.)        

        มหาวชิรมงกุฎ  (ม.ว.ม.)    

        ประถมาภรณ์ช้างเผือก  (ป.ช.)  และ     

        ประถมาภรณ์มงกุฎไทย  (ป.ม.)

ผู้ได้รับพระราชทานจะสามารถประดับได้หลังจากการเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานในพิธีที่กำหนด ส่วนผู้ที่ไม่ได้เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานในวันพิธี จะสามารถประดับได้ต่อเมื่อพ้นพิธีพระราชทานเครื่องราชฯ ดังกล่าว เครื่องราชฯ ชั้นสายสะพาย จะประกอบด้วยแพรแถบ(สายสะพาย) และดวงดารา

การสวมสายสะพายบุรุษ และ สตรี

 -  ม.ป.ช. และ ม.ว.ม. จะสวมสายสะพายบ่าซ้ายเฉียงขวา
 -  ป.ช. และ ป.ม. จะสวมสายสะพายบ่าขวาเฉียงซ้าย

การประดับดารา

ให้ประดับไว้ที่อกเสื้อเบื้องซ้ายระดับใต้ชายปกกระเป๋า โดยให้เรียงลำดับสูงและต่ำในแนวเดียวกัน หรือเยื้องกันไปทางเบื้องซ้าย

 

 2. ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย  ประกอบด้วย
        ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก  (
ท.ช.)    
        ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย  (ท.ม.)                                                                                        
        ตริตาภรณ์ช้างเผือก  (ต.ช.)
        ตริตาภรณ์มงกุฎไทย  (ต.ม.)
        จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก  (จ.ช.)
        จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย  (จ.ม.)
        เบญจมาภรณ์ช้างเผือก  (บ.ช.)  และ
        เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย  (บ.ม.) 

               เครื่องราชฯ ชั้น ท.ช. และ ท.ม. จะมีดาราเพื่อไว้ประดับด้วย ส่วนชั้นอื่น ๆ จะมีเฉพาะแพรแถบ ห้อยดวงตรา เท่านั้น จะสามารถประดับได้เมื่อได้รับการประกาศนามในราชกิจจานุเบกษาแล้ว

การประดับ

     บุรุษ ท.ช., ท.ม., ต.ช. และ ต.ม. ประดับโดยสวมแพรแถบคล้องคอ โดยให้ห่วงและแพรแถบห้อยดวงตราออกมานอกเสื้อระหว่างกระดุมเม็ดที่หนึ่ง กับขอข้างล่างที่ขอบคอเสื้อพองาม และให้ประดับดวงตราที่มีลำดับรองลงมาไว้ระดับ กระดุมเม็ดที่สอง โดยให้แพรแถบลอดออกมาระหว่างกระดุมและขอบล่างของรังดุมพองาม

     สตรี ให้ประดับแพรแถบห้อยดวงตราที่หน้าบ่าซ้ายทั้งหมด ทุกชั้น ส่วนเฉพาะ ท.ช. และ ท.ม. ทีมีดาราด้วยนั้น ให้ประดับเหมือนบุรุษ

การแต่งกายที่ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์เครื่องหมายแพรแถบเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเครื่องหมายที่ใช้เป็นดุมเสื้อ

1. การแต่งกายที่ต้องประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์

 

เครื่องแบบเต็มยศ (เสื้อขาว/กางเกงดำ)

เครื่องแบบเต็มยศบุรุษ

เครื่องแบบเต็มยศบุรุษ ประดับดาราและสายสะพาย มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก

และดารามหาวชิรมงกุฎ

เครื่องแบบเต็มยศสตรี

เครื่องแบบเต็มยศสตรี ประดับดาราและสายสะพายมหาวชิรมงกุฎ ดาราประถมาภรณ์ช้างเผือก

และ เหรียญจักรพรรดิมาลาที่หน้าบ่าซ้าย

  

เครื่องแบบครึ่งยศ (เสื้อขาว/กางเกงดำ)

เครื่องแบบครึ่งยศบุรุษ

 เครื่องแบบครึ่งยศบุรุษ ประดับดารา มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ดารามหาวชิรมงกุฎ

และเหรียญราชอิสริยาภรณ์ ต่าง ๆ ไม่สวม สายสะพาย

เครื่องแบบครึ่งยศสตรี

เครื่องแบบครึ่งยศสตรี ประดับดารา มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ดารามหาวชิรมงกุฎ

และเหรียญจักรพรรดิมาลา ไม่สวมสายสะพาย


2. การแต่งกายประดับเครื่องหมายแพรแถบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จะประดับกับเครื่องแบบปกติขาว

 

เครื่องแบบปกติขาว

ประดับเหรียญราชอิสริยาภรณ์

เครื่องแบบปกติขาว 

ประดับเครื่องหมายแพรแถบย่อ เครื่องราชอิสริยาภรณ์

เครื่องแบบสีกากีคอพับ (เครื่องแบบตรวจการ)  เครื่องแบบสีกากีคอแบะ  เครื่องแบบสีกากีคอตั้ง

โดยให้ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้ายเหนือปากกระเป๋า

 

หมายเหตุ : หากผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชฯ หลายชนิด ให้ประดับชนิดที่มีลำดับสูงสุดเพียงชนิดเดียว

ทั้งนี้ การแต่งกายประดับเครื่องราชฯ นอกจากจะแต่งได้อย่างถูกต้องและสวยงามแล้ว จะต้องให้เหมาะสมตามกาลด้วย คือถูกกาลเทศะ โดยจะต้องดูจากหมายกำหนดการ หรือกำหนดนัดหมายของทางราชการ โดยมีข้อพึงสังเกตดังนี้

          1. กรณีเครื่องแบบเต็มยศ ให้สวมสายสะพายตามที่ออกชื่อในหมายกำหนดการ หรือ กำหนดนัดหมายของทางราชการ เช่น ได้รับพระราชทาน ม.ป.ช., ม.ว.ม. และ ป.ภ. หมายกำหนดการระบุ ให้แต่งเต็มยศ มงกุฎไทย การแต่งกาย จะต้องสวมสายสะพายชั้น ม.ว.ม. แม้ว่า ม.ป.ช.จะสูงกว่าก็ตาม โดยให้ประดับดารา ม.ป.ช., ม.ว.ม. และ ป.ภ. ตามลำดับ 

หมายเหตุ : หากหมายกำหนดการกำหนดให้แต่งเครื่องแบบครึ่งยศ ในกรณีเดียวกันนี้ ให้ประดับดาราเหมือนเด็มยศ แต่ไม่ต้องสวมสายสะพาย

          2. หากไม่ได้รับพระราชทานเครื่องราชฯ ตามที่ออกชื่อในหมายกำหนดการ หรือกำหนดนัดหมายของทางราชการ ให้สวมสายสะพายชั้นสูงสุดที่ได้รับพระราชทาน เช่น ได้รับพระราชทาน ป.ม. และ ท.ช. แต่หมายกำหนดการกำหนด ให้แต่งกายเต็มยศ ช้างเผือก การแต่งกาย จะต้องสวมสายสะพาย ป.ม. ประดับด้วยเครื่องราชฯ ท.ช. (คล้องคอ) และประดับ ดารา ป.ม. และ ท.ช. ตามลำดับ

          3. กรณีหมายกำหนดการหรือกำหนดนัดหมายของทางราชการ ไม่ระบุชนิดของสายสะพาย ให้สวมสายสะพายชั้นสูงสุดที่ได้รับพระราชทาน