website counter

 

 

PWAmailPWAmail


กองทรัพยากรบุคคล

วัตถุประสงค์

ควบคุม ดูแล กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ให้สอดคล้องกับยุทธด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของ กปภ.

บทบาทหลัก (Key Role)

เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างในสังกัด และดำเนินการตามวัตถุประสงค์ในภารกิจดังต่อไปนี้

1.  วางกรอบ แผนปฏิบัติการ และแนวทางการปฏิบัติ ตั้งแต่การสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนชั้น และเปลี่ยนตำแหน่งของพนักงานและลูกจ้าง ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กปภ.

2.  การดำเนินงานเกี่ยวกับการพ้นสภาพของพนักงานและลูกจ้าง กรณีไม่มีความผิด

3.  ควบคุม ดูแล ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลและเป็นศูนย์รวมข้อมูลบุคคลให้เป็นปัจจุบัน

4.  การจัดทำบัตรประจำตัว การขอและคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การขอพระราชทานเพลิงศพ การจัดทำหนังสือรับรองต่างๆ ของพนักงานและลูกจ้าง

5.  ดำเนินงานในส่วนของระบบงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในส่วนที่เกี่ยวข้อง (SAP)

6.  บันทึกข้อมูลบุคคลในระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลและสนับสนุนข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคล

7.  การวิเคราะห์อัตรากำลังรายหน่วยงาน การขออนุมัติจัดสรรอัตรากำลังตามกรอบอัตรากำลัง และพิจารณาการโยกย้ายของพนักงานในกรณีที่มีการขออัตรากำลังทดแทนจากหน่วยงานต่างๆ ใน กปภ.

8.  ปฏิบัติภารกิจอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

งานสรรหา

วัตถุประสงค์

ดำเนินการจัดทำแผนการสรรหาบุคลากรประจำปีของ กปภ. รวมทั้งพัฒนากระบวนการสรรหาบุคลากรให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลด้วยความโปร่งใส และเป็นธรรม

บทบาทหลัก (Key Role)

1. ดำเนินการเรื่องสรรหาและแต่งตั้งผู้ว่าการ

2. จัดทำแผนการสรรหาบุคลากรประจำปีของ กปภ.

3. ดำเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้ได้บุคลากรตรงตามคุณสมบัติของตำแหน่งงานต่างๆ ตามที่องค์กรต้องการ รวมทั้งจัดทำคำสั่งบรรจุแต่งตั้ง และบันทึกข้อมูลบุคคลลงในระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล

4. ดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อปรับคุณวุฒิและปรับตำแหน่งพนักงาน

5. ดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อเลื่อนชั้นพนักงานในระดับที่สูงขึ้นนอกเหนือชั้นควบ

6. ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการสรรหาบุคลากรให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม

7. ให้คำแนะนำ ปรึกษา เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติของการสรรหาบุคลากร

8. รวบรวม และจัดทำข้อสอบที่เป็นมาตรฐาน เพื่อใช้ในการสรรหาบุคลากร

9. ดำเนินการจัดทำหนังสือรายงานตัวพนักงานใหม่

10.จัดทำคู่มือการทำงานในส่วนงานที่รับผิดชอบ

11.ปฏิบัติภารกิจอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

งานทรัพยากรบุคคล

วัตถุประสงค์

ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ และจัดทำคำสั่ง แต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนชั้น ปรับคุณวุฒิ เปลี่ยนตำแหน่ง และพ้นสภาพ ของพนักงานและลูกจ้าง ให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติ ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม

 บทบาทหลัก (Key Role)

เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างในสังกัด และดำเนินการตามวัตถุประสงค์ในภารกิจดังต่อไปนี้

1. ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและจัดทำคำสั่งแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนชั้น ร่วมกับหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการพนักงาน

2. ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและจัดทำคำสั่งปรับคุณวุฒิ เปลี่ยนตำแหน่ง และพ้นสภาพของบุคลากร

3. ปรับปรุงหลักเกณฑ์การวางเงินประกันตำแหน่งให้สอดคล้องกับตำแหน่งงานที่รับผิดชอบ

4. พิจารณาผลการตรวจสอบประวัติอาชญากร และตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษาของบุคลากร

5. ดำเนินการเรื่องการแต่งตั้งหมุนเวียนผู้บริหาร

6. บันทึกข้อมูลบุคคลในส่วนของการแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนชั้น ปรับคุณวุฒิ เปลี่ยนตำแหน่ง และพ้นสภาพ ลงในระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล

7. พิจารณาการโยกย้ายของพนักงานในกรณีที่มีการขออัตรกำลังทดแทนจากหน่วยงานต่างๆใน กปภ.

8. ดำเนินการเกี่ยวกับการแสดงบัญชีทรัพย์สินผู้บริหาร

9. จัดทำคู่มือการทำงานในส่วนงานที่รับผิดชอบ

10.ปฏิบัติภารกิจอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

งานสารสนเทศทรัพยากรบุคคล

วัตถุประสงค์

จัดทำฐานข้อมูลประวัติพนักงาน และตรวจสอบการมาปฏิบัติงานของพนักงานและลูกจ้างในระบบฐานข้อมูลร่วมกับหน่วยงานต้นสังกัด

บทบาทหลัก (Key Role)

เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างในสังกัด และดำเนินการตามวัตถุประสงค์ในภารกิจดังต่อไปนี้

1.  จัดทำระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลและเป็นศูนย์รวมข้อมูลบุคคล รวบรวมเก็บรักษาและแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลประวัติพนักงานและลูกจ้าง ปรับรายละเอียดฐานข้อมูลให้มีความทันสมัย วิเคราะห์และสนับสนุนข้อมูลทางด้านบุคคลให้กับหน่วยงานอื่นๆ ในองค์กร

2.  จัดทำบัตรประจำตัวและบัตรบันทึกเวลาปฏิบัติงานและการออกหนังสือรับรองต่างๆ ของพนักงานและลูกจ้าง

3.  ดำเนินการขอและคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การขอพระราชทานเพลิงศพ

4.  จัดทำข้อมูลสถิติอัตรากำลัง สถิติการมาปฏิบัติงานและข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวกับประวัติพนักงานและลูกจ้าง

5.  ตรวจสอบและประสานงานกับหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อรายงานการมาปฏิบัติงานของพนักงานและลูกจ้าง

6.  ปฏิบัติภารกิจอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย