website counter

 

 

PWAmailPWAmail


บรรยากาศการส่งมอบงานระหว่าง ผอ.ลัดดาวัลย์  แจ่มแจ้ง และ ผอ.วาสนา  เล็บสิงห์

และบรรยากาศการแสดงความยินดีและให้กำลังใจ ผอ.ทั้ง 2 ท่านได้ปฏิบัติหน้าที่ใหม่ โดยบรรยากาศอบอวนไปด้วยดอกไม้ซึ่งเป็นกำลังใจจาก พนักงานในกองทรัพยากรบุคคล และ กองแผนกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล 

Image Gallery