website counter

 

 

PWAmailPWAmail


บรรยากาศการ Morning Talk ของกองทรัพยากรบุคคล ประจำเดือน มกราคม 2559 ในหัวข้อ แบ่งปันความรู้สู่พี่น้อง กทบ. “เรื่อง นโยบายความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของ กปภ. 2558” และ หัวข้อ ความตั้งใจที่จะทำในปี 2559

Image Gallery