website counter

 

 

PWAmailPWAmail


บรรยากาศการ Morning Talk ของกองทรัพยากรบุคคล ประจำเดือน กันยายน 2558รวมถึงบรรยากาศการมอบของที่ระลึกให้แก่ นางจันทนา แผ้วประยูร เนื่องในโอกาส การเกษียณอายุราชการ บรรยากาศเป็นไปด้วยความชื่นมื่น และประทับใจ

Image Gallery