website counter

 

 

PWAmailPWAmail


กองทรัพยากรบุคคลเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ กองมาตรวัดน้ำ จังหวัดนครนายก เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2559  เพื่อให้พนักงานในสังกัดได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจหน้าที่รับผิดชอบของ กองมาตรวัดน้ำ ซึ่งเป็นหน่วยงานใหม่ มีภารกิจที่แตกต่างจากหน่วยงานอื่น บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น

Image Gallery