website counter

 

 

PWAmailPWAmail


อัตรากำลังปีงบประมาณ 2565

อัตรากำลัง ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

อัตรากำลัง ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

อัตรากำลัง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

อัตรากำลัง ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

อัตรากำลัง ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

อัตรากำลัง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

อัตรากำลัง ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

อัตรากำลัง ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

 

อัตรากำลังภาพรวม ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

อัตรากำลัง สำนักงานใหญ่ และการประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 - 10 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

อัตรากำลังภาพรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

อัตรากำลัง สำนักงานใหญ่ และการประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 - 10 ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

อัตรากำลังภาพรวม ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

อัตรากำลัง สำนักงานใหญ่ และการประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 - 10 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

อัตรากำลังภาพรวม ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

อัตรากำลัง สำนักงานใหญ่ และการประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 - 10 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

อัตรากำลังภาพรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

อัตรากำลัง สำนักงานใหญ่ และการประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 - 10 ณ วันที่ 31 มกราคม 2565 

อัตรากำลังภาพรวม ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

อัตรากำลัง สำนักงานใหญ่ และการประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 - 10 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564