website counter

 

 

PWAmailPWAmail


 
การโยกย้ายพนักงาน
  1.เอกสารประกอบการบรรยายการโยกย้ายของพนักงาน
  2.คู่มือการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งโยกย้ายพนักงาน
   
เงินประกันตำแหน่ง
  1. เอกสารประกอบการบรรยายเรื่องการวางเงินประกันตำแหน่ง
  2. ขั้นตอนการวางเงินประกันตำแหน่ง
  3. ขั้นตอนการขอรับเงินประกันตำแหน่งคืน
   
การทดลองปฏิบัติงาน
  คู่มือการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานบรรจุใหม่
 
การเลื่อนชั้นพนักงาน (กรณีชั้นควบ)
  คู่มือการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งพนักงาน (กรณีชั้นควบ)
 
การเลื่อนชั้นพนักงาน (กรณีว่างบริหาร)
  คู่มือการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งพนักงาน (กรณีตำแหน่งว่างทางบริหาร)
  คุณสมบัติการแต่งตั้งทางบริหาร
 
การเปลี่ยนตำแหน่งของพนักงาน
  คู่มือการจัดทำคำสั่งโยกย้ายและเปลี่ยนตำแหน่งของพนักงาน
 
การลาออก
  คู่มือการจัดทำคำสั่งอนุญาตให้พนักงานลาออกจากงาน