website counter

 

 

PWAmailPWAmail


เอกสารประกอบโครงการอบรมพนักงานหลักสูตร "การให้ความรู้ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
และการบันทึกข้อมูล ลงระบบ SAP"
  งานสรรหา
  งานทรัพยากรบุคคล
  งานสารสนเทศทรัพยาการบุคคล

 

ความรู้สำหรับพนักงานบรรจุใหม่ ประจำปี2555

ความรู้เกี่ยวกับการแต่งชุดเครื่องแบบสีกากี