website counter

 

 

PWAmailPWAmail


 

๑. คำสั่ง กปภ. ที่ ๕๒๐/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๑ เรื่อง การจัดทำบัตรประจำตัวพนักงานด้วยบัตรพลาสติกแข็ง

๒. คำสั่ง กปภ.ที่ ๗๐๑/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๒ เรื่อง การรับและส่งมอบงานในตำแหน่งหน้าที่

(หนังสือการรับและส่งมอบงาน แบบท้ายคำสั่ง กปภ. ที่  ๗๐๑/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๒)

๓. คำสั่ง กปภ.ที่ ๗๖๕/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒ เรื่อง มอบอำนาจให้แต่งตั้งผู้รักษาการแทน

๔. คำสั่ง กปภ.ที่ ๑๓๔๘/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ เรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิบัติงานแทนผู้ว่าการเกี่ยวกับงานในหน้าที่ของสายงานรองผู้ว่า การ (บริหาร)

๕. คำสั่ง กปภ. ที่ ๑๒๒๒/๒๕๕๘ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปรับคุณวุฒิ และเปลี่ยนตำแหน่งของพนักงาน

 

บันทึก

๑. บันทึกข้อความ ที่ มท ๕๕๖๐๖-๒/๑๖๔  ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๑  เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจกรณีพนักงานบันทึกเวลาปฏิบัติงานแทนกัน

๒. บันทึก ที่ มท ๕๕๖๐๑/๑๐๖๕ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๓ เรื่อง การวางเงินประกันหรือหลักประกันความเสียหายและการค้ำประกัน

๓. บันทึก ที่ มท ๕๕๖๐๑/๖๗ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๔ เรื่อง แจ้งเวียนคู่มือหลักเกณฑ์และแนวทางการนำ BSC และ Competency มาใช้

(ไฟล์แนบบันทึก ที่ มท ๕๕๖๐๑/๖๗ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๔)

๔. บันทึก ที่ มท ๕๕๖๐๑/๑๒๐๘ ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ เรื่อง การกำหนดวันที่พ้นกำหนดทดลองปฏิบัติงานและวันที่มีผลในการแต่งตั้งเลื่อน ชั้นพนักงาน(กรณีชั้นควบ)

๕. บันทึก ที่ มท ๕๕๖๑๒/๓๔๕ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง ขออนุมัติประกาศใช้สมรรถนะความสามารถหลัก (Core Competency)

๖. บันทึก ที่ มท ๕๕๖๑๓/๕๖๐ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่อง กระบวนการแต่งตั้งเลื่อนชั้น (กรณีชั้นควบ) ของพนักงาน กปภ.

๗. บันทึก ที่ มท ๕๕๖๐๐๒/๘๓๖ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติการโยกย้ายของพนักงานตามคำร้องขอ

๘. มท ๕๕๐๐๐/๓๘๓๖ ลงวันที่ ๑๑ มิ.ย. ๒๕๕๘ เรื่อง การทบทวนบทบาทตำแหน่งงาน (Role Clarification : RC) มาใช้ประกอบการคัดเลือกพนักงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ

๙. บันทึก ฝบท. ที่ มท ๕๕๖๑๓/๖๘๐ ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ เรื่องซักซ้อมความเข้าใจในแนวทางปฏิบัติการขอมีบัตรประจำตัวพนักงาน และลูกจ้าง กปภ.

๑๐.บันทึก กทบ.ที่ มท ๕๕๖๑๓-๑/๒๓๗๒ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ เรื่อง การปรับปรุงแบบสัมภาษณ์เพื่อสอดคล้องกับสมรรถนะความสามารถ (Competency) และแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรบุคคลของ กปภ.

๑๑.บันทึก ที่ มท ๕๕๖๑๓-๑/๕๓๔ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ เรื่อง ขอความเห็นชอบโครงการสรรหาเชิงรุกบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในสถานศึกษาฯ ตามยุทธศาสตร์ทรัพยากรบุคคล

๑๒.บันทึก ที่ มท ๕๕๖๑๓/๒๕๐ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐ เรื่อง การจัดให้มีอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ

๑๓.บันทึก ที่ มท ๕๕๖๑๓-๑/๖๓๘ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐ เรื่อง โครงการประเมินความพึงพอใจผู้บังคับบัญชา ประจำปี ๒๕๖๐

๑๔.บันทึก ที่ มท ๕๕๖๑๓-๑/๑๔๓๐ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ เรื่อง รายงานการกำหนดราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมาย

 ๑๕.บันทึก ที่ ๕๕๖๑๓/๙๘๒ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แนวทางปฏิบัติการใช้สิทธิลาไปต่างประเทศ