จำนวนผู้เข้าชม

 


ภาพกิจกรรม

 

 

 

 

 

 pwa channal

 

PWAmail

 

 

 

อัตรากำลังจัดสรรประจำปีงบประมาณ 2561 (สำนักงานใหญ่)

อัตรากำลังจัดสรรประจำปีงบประมาณ 2561 (กปภ. ข.1 - 10)

รายชื่อพนักงานที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในปี 2561

รายชื่อลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

รายชื่อข้อมูลการเลื่อนชั้นพนักงาน (กรณีชั้นควบ) ม.ค. - มี.ค. 2561

(บันทึกแนบ)

 

การประกาศรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี 2560

 

รายชื่อพนักงานที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในปี 2560

 

รายชื่อข้อมูลการเลื่อนชั้นพนักงาน (กรณีชั้นควบ) ต.ค. - ธ.ค. 2560

(บันทึกแนบ)

 

รายชื่อข้อมูลการเลื่อนชั้นพนักงาน (กรณีชั้นควบ) ก.ค. - ก.ย. 2560

(บันทึกแนบ)

 

รายชื่อข้อมูลการเลื่อนชั้นพนักงาน (กรณีชั้นควบ) เม.ย. - มิ.ย. 2560

 (บันทึกแนบ)

 

รายชื่อข้อมูลการเลื่อนชั้นพนักงาน (กรณีชั้นควบ) ม.ค. - มี.ค. 2560

(บันทึกแนบ)

 

 รายชื่อข้อมูลการเลื่อนชั้นพนักงาน (กรณีชั้นควบ) ต.ค. - ธ.ค. 2559

(บันทึกแนบ)

 

รายชื่อข้อมูลการเลื่อนชั้นพนักงาน (กรณีชั้นควบ) ก.ค. - ก.ย. 2559

(บันทึกแนบ)

 

การประกาศรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี 2558

 

รายชื่อข้อมูลการเลื่อนชั้นพนักงาน (กรณีชั้นควบ) เม.ย. - มิ.ย. 2559

(บันทึกแนบ)

 

รายชื่อข้อมูลการเลื่อนชั้นพนักงาน (กรณีชั้นควบ) ข้อมูล ณ มกราคม 2559

(บันทึกแนบ)

 

ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ และบัญชีรอการบรรจุแต่งตั้ง เป็นพนักงาน กปภ. แนบท้ายประกาศการประปาส่วนภูมิภาค ฉบับลงวันที่  8 มีนาคม 2559

 

ระเบียบฯ ว่าด้วยหลักฐาานเกี่ยวกับประวัติของผู้ปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๕๘

 

ระเบียบฯ ว่าด้วยเงินประกันหรือหลักประกันความเสียหาย และการค้ำประกัน พ.ศ. ๒๕๕๕