website counter

                       

                            


 

การส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่กฎหมายบัญญัติให้ผู้ได้รับพระราชทานต้องส่งคืน  ผู้ได้ัรับพระราชทานต้องส่งคืนชั้นรองเมื่อได้รับพระราชทานชั้นสูงขึ้น  และเมื่อวายชนม์ทายาทต้องส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์นั้นๆ แต่หากส่งคืนไม่ได้ด้วยประการใดๆ ทายาทหรือกองมรดกสามารถส่งใช้เงินทดแทนตามราคาที่ทางราชการกำหนดได้

 บัญชีราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฏหมาย 

รายการ

ราคา ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560

บุรษ

สตรี

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ฯ ช้างเผือก

 

 

ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก

13,682

11,420

ตริตาภรณ์ช้างเผือก

6,518

6,080

จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก

3,326

3,694

เบญจมาภรณ์ช้างเผือก

3,152

3,494

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ฯ มงกุฎไทย

 

 

ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย

12,216

9,282

ตริตาภรณ์มงกุฎไทย

4,900

4,318

จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย

3,326

3,694

เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย

3,152

3,494