จำนวนผู้เข้าชม

 


ภาพกิจกรรม

 

 

 

 

 

 pwa channal

 

PWAmail

                       

                            

 

 

การส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่กฎหมายบัญญัติให้ผู้ได้รับพระราชทานต้องส่งคืน  ผู้ได้ัรับพระราชทานต้องส่งคืนชั้นรองเมื่อได้รับพระราชทานชั้นสูงขึ้น  และเมื่อวายชนม์ทายาทต้องส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์นั้นๆ แต่หากส่งคืนไม่ได้ด้วยประการใดๆ ทายาทหรือกองมรดกสามารถส่งใช้เงินทดแทนตามราคาที่ทางราชการกำหนดได้

 บัญชีราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฏหมาย 

รายการ

ราคา ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2557

บุรษ

สตรี

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ฯ ช้างเผือก

 

 

ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก

15,600

12,316

ตริตาภรณ์ช้างเผือก

6,696

5,934

จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก

3,496

3,708

เบญจมาภรณ์ช้างเผือก

3,332

3,522

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ฯ มงกุฎไทย

 

 

ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย

16,664

11,612

ตริตาภรณ์มงกุฎไทย

6,406

5,096

จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย

3,496

3,708

เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย

3,332

3,522