website counter

 

ประกาศรายชื่อผู้คัดเลือกได้เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน

            ตามประกาศการประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.) ฉบับลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน นั้น

            บัดนี้ได้ดำเนินการคัดเลือกแล้วเสร็จจึงขอประกาศรายชื่อผู้คัดเลือกได้และบัญชีรายชื่อสำรอง ในตำแหน่งต่างๆ วัน เวลา และสถานที่รายงานตัว ดังต่อไปนี้

            เอกสารที่ใช้ในวันรายงานตัว

            1.  ตำแหน่งวิศวกร 4 ไฟฟ้า
            2.  ตำแหน่งวิศวกร 4 ไฟฟ้าวัดคุม
            3.  ตำแหน่งวิศวกร 4 คอมพิวเตอร์
            4.  ตำแหน่งวิศวกร 4 โยธา
            5.  ตำแหน่งวิศวกร 4 อุตสาหการ
            6.  ตำแหน่งวิศวกร 4 สิ่งแวดล้อม
            7.  ตำแหน่งวิศวกร 4 เครื่องกล
            8.  ตำแหน่งวิทยากรฝึกอบรม 4
            9.  ตำแหน่งวิศวกร 4 โยธาตรวจสอบ
            10. ตำแหน่งวิทยาศาสตร์ 4 (เคมี)
            11. ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป 4
            12. ตำแหน่งนักวิเคราะห์สถิติ ปริญญาโท
            13. ตำแหน่งนักวิเคราะห์สถิติ ปริญญาตรี
            14. ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ 4
            15. ตำแหน่งบุคลากร 4 นิติศาสตร์
            16. ตำแหน่งบุคลากร 4 รัฐศาสตร์
            17. ตำแหน่งเศรษฐกร 4
            18. ตำแหน่งบุคลากร 4 ปริญญาโท
            19. ตำแหน่งนักวิชาการภูมิสารสนเทศ 4
            20. ตำแหน่งนักบัญชี 4
            21. ตำแหน่งนักบริหารพัสดุ 4
            22. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 4 (ฮาร์ดแวร์)
            23. ตำแหน่งช่างไฟฟ้า 3 (ไฟฟ้ากำลัง)
            24. ตำแหน่งช่างไฟฟ้า 3 (อิเล็กทรอนิกส์)
            25. ตำแหน่งช่างโยธา 3
            26. ตำแหน่งช่างเครื่องกล 3
            27. ตำแหน่งพนักงานพัสดุ 3
            28. ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี 3
            29. ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน