จำนวนผู้เข้าชม

 


ภาพกิจกรรม

 

 

 

 

 

 pwa channal

 

PWAmail

 

1. ใบขอหนังสือสำคัญรับรองเงินเดือน

2. ใบขอทำบัตรประจำตัวพนักงาน 

(กรุณานำรูปถ่ายใส่ซองพลาสติกแล้วเย็บกับใบคำขอ เพื่อป้องกันความเสียหายของรูปถ่าย)

3. แบบฟอร์มขอมีบัตรแสดงตน

4.  ใบขอเปลี่ยนแปลงประวัติส่วนตัว

            4.1 ใบขอเปลี่ยนแปลงประวัติส่วนตัวของพนักงาน (FMPA005)

                    คำอธิบายใบขอเปลี่ยนแปลงประวัติส่วนตัวของพนักงาน

            4.2 ใบขอเพิ่ม/เปลี่ยนแปลงรหัสลูกหนี้ 

                   คำอธิบายใบขอเพิ่ม_เปลี่ยนแปลงรหัสลูกหนี้

            4.3 แบบฟอร์มการจัดการข้อมูลหลักเจ้าหนี้ 

                   คำอธิบายใบขอเพิ่ม_เปลี่ยนแปลงรหัสเจ้าหนี้

5.   ใบขอแต่งตั้ง/เปลี่ยนแปลงผู้จัดการศพ

            5.1 แบบฟอร์มแต่งตั้งผู้จัดการศพ (กปภ.บค.24)

            5.2 แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงผู้จัดการศพ (กปภ.บค.24-1)

6.   ใบขอคัดลอกประวัติส่วนตัว

7.   แบบฟอร์มใบขอเพิ่ม/ตำแหน่ง/จำนวนเงินประกันตำแหน่ง (แบบฟอร์มขอเปิด Config)

8.   ใบนำส่งเงินประกันตำแหน่ง

9.   ใบขอรับเงินประกันตำแหน่งคืน  

10.   แบบพ้นทดลองงาน (กปภ.บค.07)

11.   ใบขอย้ายของพนักงาน (กปภ.บค.27)

12. ใบขอโยกย้ายพนักงาน (กปภ.บค.28)

13. ใบลาออก (FMPA004)

14. ใบคำขออัตรากำลัง 

15. ใบสัญญาไม่เบิกค่าเช่าบ้าน 

16. สัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว 

 

 

1. ใบลางาน

2. ใบยกเลิกวันลา

3. บรายงานการกลับเข้าปฎิบัติงาน

4. ใบรายงานการมาปฎิบัติงาน

5. ใบยกเลิกการมาปฎิบัติงาน

6. ใบรายงานการทดแทนงาน

7. ใบยกเลิกการทดแทนงาน

8. ใบขออนุญาตบันทึกเวลาปฏิบัติงาน

9. ใบขอรับเงินค่าตอบแทนการอยู่เวรประจำสำนักงาน

10. ใบขออนุมัติทำงานล่วงเวลา

11. ใบรายงานผลการทำงานล่วงเวลา

12. ใบลาบวช-ฮัจย์

13. ใบขออนุญาตไปถือศีลและปฏิบัติธรรม

14. ใบรายงานการกลับมาปฏิบัติงาน

15. ใบขอมีบัตรบันทึกเวลา 

 

 


 

แบบฟอร์มขอรายงานข้อมูล