จำนวนผู้เข้าชม

 ภาพกิจกรรม

 


 

 pwa channal

PWAmail

 


1.  ใบขอหนังสือสำคัญรับรองเงินเดือน 

2.  ใบขอทำบัตรประจำตัวพนักงาน  

(กรุณานำรูปถ่ายใส่ซองพลาสติกแล้วเย็บกับใบคำขอ เพื่อป้องกันความเสียหายของรูปถ่าย)

3.  ใบขอเปลี่ยนแปลงประวัติส่วนตัว

            3.1 ใบขอเปลี่ยนแปลงประวัติส่วนตัวของพนักงาน (FMPA005)

            3.2 ใบขอเพิ่ม/เปลี่ยนแปลงรหัสลูกหนี้ 

            3.3 แบบฟอร์มการจัดการข้อมูลหลักเจ้าหนี้ 

4.   แบบฟอร์มตั้งผู้จัดการศพ (กปภ.บค.24) 

5.   ใบขอคัดลอกประวัติส่วนตัว

6.   ใบนำส่งเงินประกันตำแหน่ง

7.   ใบขอรับเงินประกันตำแหน่งคืน  

8.   แบบพ้นทดลองงาน (กปภ.บค.07) 

9.   ใบขอย้ายของพนักงาน (กปภ.บค.27)

10. ใบขอโยกย้ายพนักงาน (กปภ.บค.28)

11. ใบลาออก (FMPA004)

12. ใบคำขออัตรากำลัง  

13. ใบสัญญาไม่เบิกค่าเช่าบ้าน  

 

 

1. ใบลางาน

2. ใบยกเลิกวันลา

3. ใบรายงานการกลับเข้าปฎิบัติงาน

4. ใบรายงานการมาปฎิบัติงาน

5. ใบยกเลิกการมาปฎิบัติงาน

6. ใบรายงานการทดแทนงาน

7. ใบยกเลิกการทดแทนงาน

8. ใบขออนุญาตบันทึกเวลาปฏิบัติงาน

9. ใบขอรับเงินค่าตอบแทนการอยู่เวรประจำสำนักงาน

10. ใบขออนุมัติทำงานล่วงเวลา

11. ใบรายงานผลการทำงานล่วงเวลา

12. ใบลาบวช-ฮัจย์

13. ใบขออนุญาตไปถือศีลและปฏิบัติธรรม

14. ใบรายงานการกลับเข้าปฏิบัติงาน

15. ใบขอมีบัตรบันทึกเวลา 

 

 


 

แบบฟอร์มขอรายงานข้อมูล