จำนวนผู้เข้าชม

 


ภาพกิจกรรม

 

 

 

 

Share on Social Media

 

 

 

 

 pwa channal

PWAmail

 


รายชื่อลูกจ้างชั่วคราวเดือนเพื่อประกอบการต่อสัญญาจ้างฯ

(บันทึกแนบ) (สัญญาจ้าง)

รายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อบรรจุแต่งตั้งและขึ้นบัญชีรอการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน กปภ.

การประกาศรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี 2558

รายชื่อข้อมูลการเลื่อนชั้นพนักงาน (กรณีชั้นควบ) ก.ค. - ก.ย. 2559

(บันทึกแนบ)

ระเบียบฯ ว่าด้วยหลักฐาานเกี่ยวกับประวัติของผู้ปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๕๘

ระเบียบฯ ว่าด้วยเงินประกันหรือหลักประกันความเสียหาย และการค้ำประกัน พ.ศ. ๒๕๕๕

เอกสารประกอบโครงการอบรมพนักงานหลักสูตร "การให้ความรู้ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
และการบันทึกข้อมูล ลงระบบ SAP"

 

 

ประกาศ

 เพื่อเป็นการซักซ้อมความเข้าใจกรณีพนักงานบันทึกเวลาปฏิบัติงานแทนกัน