website counter

Share on Social Media

การปรับปรุงแบบฟอร์ม ใบลา ใบรายงานการมาปฏิบัติงาน

สรุปสาระสำคัญของระเบียบ กปภ.ว่าด้วยการลาของพนักงาน พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม

สรุปสาระสำคัญของระเบียบ กปภ.ว่าด้วยการลาของลูกจ้าง พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม

จรรยาบรรณ ๕ ประการ ผู้ปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคล

ข้อมูลสำรวจความต้องการโยกย้ายกลับภูมิลำเนาของพนักงาน ปีงบประมาณ 2561

แบบสำรวจความต้องการย้ายของพนักงาน

รายชื่อลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

แบบฟอร์มสรุปคะแนนการประเมินผลลููกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปีงบประมาณ 2562

รายชื่อข้อมูลการเลื่อนชั้นพนักงาน (กรณีชั้นควบ)

 

การประกาศรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี 2560

 

บันทึก ที่ 55613/982 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2561 เรื่อง แนวทางปฏิบัติการใช้สิทธิลาไปต่างประเทศ

 

ระเบียบฯ ว่าด้วยหลักฐาานเกี่ยวกับประวัติของผู้ปฏิบัติงาน พ.ศ. 2558

 

ระเบียบฯ ว่าด้วยเงินประกันหรือหลักประกันความเสียหาย และการค้ำประกัน พ.ศ. 2555

 

เอกสารประกอบโครงการอบรมพนักงานหลักสูตร "การให้ความรู้ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
และการบันทึกข้อมูล ลงระบบ SAP"

 

กฎกระทรวง พ.ศ. 2555 สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ

 

คู่มือสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิกา

 

ประกาศ
การส่งรายละเอียดพนักงานและลูกจ้างที่ปฏิบัติงาน (แบบ กปภ.บค.03)

 

 

 

ประกาศ

 เพื่อเป็นการซักซ้อมความเข้าใจกรณีพนักงานบันทึกเวลาปฏิบัติงานแทนกัน