จำนวนผู้เข้าชม

 


ภาพกิจกรรม

 

Share on Social Media

 

 

 

 

 pwa channal

 

PWAmail

 

\จรรยาบรรณ ๕ ประการ ผู้ปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคล

 

รายชื่อลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

 

รายชื่อพนักงานที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในปี 2561

 

รายชื่อข้อมูลการเลื่อนชั้นพนักงาน (กรณีชั้นควบ) ต.ค. - ธ.ค. 2560

(บันทึกแนบ)

การประกาศรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี 2560

 

รายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อบรรจุแต่งตั้งและขึ้นบัญชีรอการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน กปภ.

 

ระเบียบฯ ว่าด้วยหลักฐาานเกี่ยวกับประวัติของผู้ปฏิบัติงาน พ.ศ. 2558

 

ระเบียบฯ ว่าด้วยเงินประกันหรือหลักประกันความเสียหาย และการค้ำประกัน พ.ศ. 2555

 

เอกสารประกอบโครงการอบรมพนักงานหลักสูตร "การให้ความรู้ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
และการบันทึกข้อมูล ลงระบบ SAP"

 

กฎกระทรวง พ.ศ. 2555 สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ

 

คู่มือสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิกา

 

ประกาศ

 เพื่อเป็นการซักซ้อมความเข้าใจกรณีพนักงานบันทึกเวลาปฏิบัติงานแทนกัน